Ikon for søg
Antikrænkelsesstrategi
Antikrænkelsesstrategi

Aalborg Katedralskoles Antikrænkelsesstrategi

Indledning
Krænkende handlinger, herunder mobning, seksuel chikane og vold er uforenelig med et godt undervisningsmiljø. Nærværende strategi tager udgangspunkt i ”Bekendtgørelse om lov om elever og studerendes undervisningsmiljø” (LBK nr. 314 af 5/4-2017) og omfatter forebyggelse og håndtering af sådanne krænkende handlinger. Det er vigtigt at være opmærksom på, at denne strategi er en udvidelse og revidering af skolens oprindelige antimobbestrategi. Den lovpligtige
anti-obbestrategi er således indbefattet i denne antikrænkelsesstrategi. Krænkende handlinger udenfor skoletiden er også skolens ansvar.
Definitioner
Mobning
Krænkende handlinger kan forekomme som mobning. Mobning som fænomen opfattes på samme måde som beskrevet af Dansk Center for Undervisningsmiljø (DCUM):
”Mobning er handlinger, der holder en eller flere elever udenfor fællesskabet, bevidst eller ubevidst. Mobning opstår i fællesskaber som mangler noget positiv at samles om, og foregår ved forskellige typer handlinger, der markerer hvem, der holdes udenfor. Mobning udspringer af utrygge kulturer, der opstår i sociale sammenhænge, man ikke kan trække sig fra.” https://dcum.dk/media/3223/hvadermobning20212.pdf
Digital mobning
Digital mobning foregår via digitale platforme f.eks. mobiltelefon og computer. Det kan f.eks være mobbende beskeder via sms/mms, Snapchat, Facebook, Instagram eller spredning af private billeder eller film på samme platforme. Digital mobning kendetegnes ved 3 aspekter, som kan skabe ekstra utryghed:
• Muligheden for anonymitet. Ofrene ved ikke, hvor mange der har været med til at skrive beskeden eller dele billedet.
• Man kan ikke slippe væk fra mobningen, da den foregår på alle tider af døgnet og ikke er afhængig af fysisk lokation.
• Eksponeringen er problematisk. Ofrene ved ikke hvor mange, der har set de krænkende kommentarer eller billeder.
Væsentlige karakteristika ved mobning og digital mobning eller mobbelignende situationer:
• Når drilleri ikke længere er for sjov.
• Når konflikter ikke længere kan løses og ekskluderer én eller flere fra fællesskabet.
• Når udstødelseshandlinger bliver systematiske, dvs. udstødelsen bliver systematisk.
• Når der er utryghed i fællesskabet, fx eleverne i gruppen holder øje med hinanden.
• Når der er en lav tolerancetærskel i fællesskabet, fx at tonen er hård.
• Når der er mangel på empati, fx at nedværdigende handlinger accepteres i elevgruppen.
• Når der er ensomme elever i fællesskabet, fx elever der ikke er med i de samme grupper som de andre i de digitale fællesskaber.
Bemærk at listen ikke er udtømmende.
Listen er hentet med inspiration fra https://dcum.dk/media/3223/hvadermobning20212.pdf
Seksuel chikane
Krænkende handlinger kan forekomme som seksuel chikane. Seksuel chikane opfattes som al form for uønsket seksuel opmærksomhed og kan fx være:
• Uønskede berøringer
• Uønskede verbale opfordringer til seksuelt samkvem
• Sjofle vittigheder og kommentarer
• Uvedkommende forespørgsler om seksuelle emner
• Visning af pornografisk materiale.
Bemærk at listen ikke er udtømmende.
Vold
Krænkende handlinger kan forekomme som vold. Ved skolerelateret vold forstås, at elever udsætter eller udsættes for fysisk vold i form af angreb mod legemet eller for psykisk vold i form af trusler.
Eksempler på fysisk vold:
Angreb mod kroppen i form af overfald, spark, slag, skub og kast med genstande.
Eksempler på psykisk vold:
Trusler mod elever eller ansattes sikkerhed, herunder trusler på livet, eller trusler mod familie, venner eller andre nærtstående personer. Trusler kan også udtrykkes uden ord, fx med knyttede næver, bevægelse af en finger hen over halsen eller med tegninger.
Forebyggelse

Aalborg Katedralskoles forventninger til eleverne i forhold til et godt undervisningsmiljø kommer til udtryk i skolens studie- og ordensregler, hvor der bl.a. kan læses følgende:
”Aalborg Katedralskole er et uddannelsessted for mange mennesker, og der må forventes en adfærd, som er forenelig med dette. Livet på skolen skal være præget af gensidig hensyntagen, hjælpsomhed og respekt for andre. Det gælder også, når man udtrykker sig på skrift og på de sociale medier.”
Studie- og ordensreglerne findes på www.katedralskolen.dk. I forlængelse heraf prioriteres det at værne om et godt undervisningsmiljø eleverne imellem og mellem elever og medarbejdere.
Aalborg Katedralskole forebygger krænkelser ved at fokusere på både klassens og den enkelte elevs trivsel, udvikling og læring. Det sker ved følgende indsatser:
• Lærerne er opmærksomme på den enkelte elev og på elevernes indbyrdes adfærd.
• Alle 1.g og 1. HF-elever orienteres i introperioden om skolens studie- og ordensregler.
• Aalborg Katedralskole mener, det er centralt for elevernes trivsel og undervisningsmiljø, at de får en god introduktion til skolen og klasserne – herunder studieretningsklasserne, når de dannes. Der er planlagt et omfattende introduktionsforløb for alle eleverne
indeholdende overnatningstur, idrætsdag, kreative aktiviteter mv.
• I løbet af det første skoleår indgår 1g/1HF i et ”På Tværs”-forløb, og der bliver løbende afholdt ”Klassens time”. Begge dele har til hensigt at fremme et sundt socialt miljø i og på tværs af klasserne.
• Klassekoordinatorer er opmærksomme på elevernes trivsel, især i begyndelsen af 1.g/HF og kontakter studievejleder/uddannelsesleder, hvis der opstår problemer med trivsel, herunder mobning eller andre krænkelser.
• Alle årgange deltager årligt i en elevtrivselsundersøgelse, som ledelsen følger op på. Hvis en elevtrivselsundersøgelse eller lignende, giver mistanke om krænkelser uden der er kendskab til et konkret offer, skal ledelsen iværksætte en proces, der kan afklare situationen.
• Alle 1g/HF-elever besvarer en anonym undervisningsmiljøevaluering primo februar i Lectio, som lærerteamet efterfølgende behandler.
• Aalborg Katedralskole har udarbejdet en progressionsplan for digital dannelse, hvor der også er fokus på hensigtsmæssig kommunikation på digitale platforme.
• Alle elever skal i løbet af deres skolegang have et modul med fokus på samtykke og kulturen omkring det.
Håndtering
Elever
Hvis elever er vidne til krænkelser skal de reagere således:
• prøve at finde ud af, om der er sjov eller alvor i situationen.
• sige fra, hvis de oplever tegn på, at kammerater bliver krænket.
• støtte den, der bliver krænket.
• fortælle så konkret som muligt om den krænkelse, de mener at have iagttaget til en lærer,
en studievejleder eller en ledelsesrepræsentant.
Lærere og studievejledere
Hvis en lærer eller studievejleder oplever, at en elev bliver krænket, skal læreren/studievejlederen:
• undersøge og vurdere, om der er tale om krænkende adfærd og om sagen skal sendes videre til ledelsen.
• så vidt muligt handle i situationen og konfrontere den eller de elever, som udøver en uacceptabel adfærd.
• søge at dokumentere den krænkende adfærd.
• støtte den krænkede.
• gøre den ansvarlige ledelsesrepræsentant opmærksom på den krænkende adfærd.
Ledelse
Vurderer ledelsen at der er tale om krænkende adfærd vil ledelsen:
• straks iværksætte nødvendige midlertidige foranstaltninger.
• i samarbejde med studievejleder og evt. lærerteamet udarbejde en handleplan for, hvordan den krænkende adfærd kan bringes til ophør. Det skal prioriteres, at alle grupper omkring den krænkede inddrages i det omfang det er relevant, herunder tages der også højde for, hvilken type krænkelse, der er på spil.
• informere de berørte elever, og for elever under 18 år forældremyndighedsindehaverne, om plan og midlertidige foranstaltninger.
Handleplan
Senest 10 arbejdsdage efter, at der er konstateret krænkende adfærd, skal ledelsen udarbejde en handleplan evt. i samarbejde med studievejledningen og/eller lærerteamet.
Handleplanen skal målrettes situationen og indeholde:
• Tiltag rettet mod at afklare den krænkende adfærds omfang.
• Tiltag rettet mod at beskytte den der bliver krænket, herunder eventuel yderligere støtte – f.eks. i form af samtaler med lærerteam, studievejleder eller psykologi.
• Tiltag rettet mod konkrete uacceptabel adfærd udøvet af konkrete enkeltpersoner.
• Tiltag rettet mod at afdække og forbedre den klasse- eller skolekultur, som adfærden foregår i.
• En skitseret tidsplan, herunder hvornår der evalueres på den krænkedes situation samt på forandringer af klassekulturen.
• Evt. politianmeldelse.
Klageadgang
Hvis en elev oplever, at skolen ikke på passende vis griber ind i forhold til krænkende adfærd, kan eleven klage til rektor. Det samme kan forældremyndighedsindehaveren, såfremt eleven er under 18 år. Eleven skal sende en begrundet klage. Hvis rektor ikke giver klageren fuldt medhold, sender rektor klagen og begrundelsen for afgørelsen videre til Dansk Center for Undervisningsmiljø.
Udarbejdelse og ikrafttræden
Antikrænkelsesstrategien er en revidering og udvidelse af skolens antimobbestrategi. Den er udarbejdet af et udvalg under Skole-Kulturudvalget bestående af tre repræsentanter fra elevrådet, en repræsentant for skolens studievejledere, en lærerrepræsentant og en ledelsesrepræsentant. Den er gældende fra 1. august 2021, Lovgrundlag Bekendtgørelse af lov om elevers og studerendes undervisningsmiljø (LBK nr. 316 af 5/4 2017): https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=188636