Ikon for søg
Udvalg
Udvalg

Om skolen

Udvalg

Herunder finder du en beskrivelse af de udvalg, der findes på Aalborg Katedralskole og de repræsentanter, der er i de enkelte udvalg.

Administrationsudvalg

Deltagere: Rektor, ledelsesrepræsentant​​, tillidsrepræsentant + 3 lærere ​​​

Arbejdsområde:

 • Koordinering af time-fagfordeling
 • Vurdering af ansættelsesbehov
 • Oprettelse af valgfag
 • Drøftelse af lokalaftale

Aktivitetsudvalg

Deltagere: 3 lærere + 1 ledelsesrepræsentant + 2 elevrepræsentanter

Arbejdsområde:

 • Udvikling af skolekulturen og aktiviteterne udenfor den ordinære undervisning
 • Frivillige aktiviteter
 • Fællestimer med udgangspunkt i fællesfagene
 • Skolens festkultur og skolens fødselsdag
 • Kontaktudvalg i relation til elevinitiativer som f.eks. Ydun, elevråd, døgnbrænder, Operation Dagsværk mv.
 • Drøftelse af eksterne informationer som hjemmeside og informationsmaterialer
 • Intern information i samarbejde med UT og TS
 • Drøftelse af Åbent Hus, forældrekonsultation, foredragsaftener mv.
 • Rammer for ekskursioner med hensyntagen til studieretningsudvalgenes ansvar for studierejser og
 • studieretningsekskursioner.
 • Introduktionsforløb for nye elever
 • Skoleforestillinger (musical, teaterkoncert, teater, revy mv.)

Introudvalg

Introudvalget er et underudvalg under aktivitetsudvalget.

Arbejdsområde:

At sikre og planlægge en god opstart for de nye elever i både grundforløbs- og studieretningsklasser. 

HF-Udvalg

Deltagere: 2 lærere + 1 studievejleder + 2 elevrepræsentanter + 2 ledelsesrepræsentanter

Arbejdsområde:

 • Problemstillinger i forhold til hf-uddannelsen
 • Planlægning af introduktionsforløb
 • Tværgående forløb
 • Studieture og ekskursioner
 • Planlægning af historieopgave og projekter
 • Planlægning af SSO og eksamensprojekt
 • Fællestimer for hf
 • Særlige forløb på
 • Initiativer til udvikling af hf
 • Initiativer til profilering af studieretningerne
 • Planlægning af orienteringsaften i forhold til hf
 • Præsentation af hf på hjemmesiden og i informationsmateriale under hensyntagen til den generelle informationspolitik

Legatudvalg

Deltagere: Rektor + to lærere

Formål: At fordele legatmidler

Pædagogisk Råd (PR)

Deltagere: Rektor, ledelse samt alle lærere der underviser på skolen. Forretningsorden bestemmer i hvilket omfang TAP, elever/kursister m.fl. kan deltage.

Arbejdsområde:

 • Bekendtgørelsen om PR § 2. Det pædagogiske råd er rådgivende for institutionens leder i pædagogiske spørgsmål
 • Vælger medlemmer af div. udvalg
 • ​​Fastsætter forretningsorden

Pædagogisk Udvalg (PU)

Deltagere: 4 lærere + 2 ledelsesrepræsentanter + 2 elevrepræsentanter ​​

​​​Formålet med Pædagogisk Udvalg er at sikre sammenhæng, overblik og udvikling i det pædagogiske arbejde på Aalborg Katedralskole.

Arbejdsområde:

 • Indsatser vedtaget som en del af årets pædagogiske mål og handlingsplaner – skolens pædagogiske udvikling.
 • Nye pædagogiske ideer og initiativer.
 • Kompetenceudvikling for det pædagogiske personale.
 • Lektiecafe, skrivefængsel mv.
 • Den pædagogiske planlægning af skoleåret
 • Pædagogisk IT-anvendelse
 • Arbejdsgrupper inden for indsatsområderne:
 • Der nedsættes hvert år efter behov forskellige arbejdsgrupper, der arbejder med årets pædagogiske indsatsområder. Hver arbejdsgruppe består af en repræsentant fra pædagogisk udvalg samt øvrige lærere og evt. elever.
 • I skoleåret 2018-2019 er der følgende arbejdsgrupper/underudvalg
 • Digitalt dannelsesudvalg
 • Flerfagligt udvalg (arbejder med progressionsplan i forhold til DHO-SRO-SRP
 • IT-projektgruppe (designer arkitektur og implementerer 0365)
 • IT-vejledere

Samarbejdsudvalg (SU)

Deltagere: 1 lærer + 1 tillidsrepræsentant for lærere + 1 repræsentant for TAP + rektor + 2 ledelsesrepræsentanter + 1 tillidsmandssuppleant for lærerne + 2 sikkerhedsrepræsentanter

Arbejdsområde:

 • Mål, strategi og resultatkontrakt
 • Personalepolitik
 • Budget og finanslovsbidrag
 • Rationaliserings- og omstillingsprojekter samt projekter, som medfører udbud, udlicitering og outsourcing
 • Kompetenceudvikling
 • Systematisk opfølgning på APV
 • Det psykiske arbejdsmiljø herunder arbejdsrelateret stress
 • Medarbejdernes tilfredshed, trivsel og sundhed
 • Opfølgning på sygefravær mv.
 • Chikane og vold
 • Job på særlige vilkår.
 • Nedsætte et ad hoc ’psykisk arbejdsmiljø-udvalg’

Økonomiudvalg

Økonomiudvalget behandler følgende emner: Udarbejdelse af budgetforslag og fordeling. Fordeling af midler til undervisningsmidler. Bygningsvedligeholdelse. Nybygninger - byggeudvalg - ideér og visioner for skolens lokaler og bygningsmæssige udvikling. Inventar og nedsætter kunstudvalg.