Ikon for søg
Udvalg
Udvalg

Udvalg

Herunder finder du en beskrivelse af de udvalg, der findes på Aalborg Katedralskole og de repræsentanter, der er i de enkelte udvalg.

Administrationsudvalg

Deltagere: Rektor, ledelsesrepræsentant​​, tillidsrepræsentant + 3 lærere ​​​

Arbejdsområde:

 • Koordinering af time-fagfordeling
 • Vurdering af ansættelsesbehov
 • Oprettelse af valgfag
 • Drøftelse af lokalaftale

Skolekultur-udvalg

Deltagere: 4 lærere + 2 ledelsesrepræsentanter + 3 elevrepræsentanter

 • Formål

  Formålet med skolekultur-udvalg er, at fremme et konstruktivt samarbejde baseret på tillid og dialog mellem ledelse, lærere og elever om udvikling af skolekulturen.

  Udvalget er det sted, hvor ideer og beslutninger vedrørende skolekulturen kan drøftes og udvikles i et samarbejde mellem ledelse, lærere og elever.

  Opgaver

  Skolekultur-udvalget behandler relevante emner omkring skolens kultur, som har generel betydning for skolen. Det er op til udvalget at vurdere, hvilke områder og emner der er særligt relevante at arbejde med det enkelte år for at sikre udvikling af skolekulturen. Det kan fx være drøftelse af:

  1. Introforløb og elevernes introduktion til skolekulturen
  2. Sociale og skolekulturelle arrangementer i grundforløbet på STX
  3. Fællesarrangementer (idrætsdag, fællesarrangementer mv.)
  4. Sociale aktiviteter uden for den ordinære undervisning
  5. Udvikling af de elevbårne aktiviteter
  6. Udvikling af de lærerinitierede aktiviteter
  7. Retningslinjer for studieture og ekskursioner
  8. Fester og fredagscafeer
  9. Alkohol- og rusmiddelspolitik – herunder rygning

  Udvalget kan nedsætte midlertidige eller mere permanente arbejdsgrupper til behandling af bestemte opgaver. Arbejdsgruppernes opgaver skal vær klart beskrevet i et kommissorium.

Introudvalg

Introudvalget er et underudvalg under skolekultur-udvalget

Arbejdsområde:

At sikre og planlægge en god opstart for de nye elever i både grundforløbs- og studieretningsklasser. 

HF-udvalg

Deltagere: 2 lærere + 1 studievejleder + 2 elevrepræsentanter + 2 ledelsesrepræsentanter

 • Formål

  Formålet med HF-udvalg er, at fremme et konstruktivt samarbejde baseret på tillid og dialog mellem ledelse og lærere om udvikling af HF på skolen.

  Udvalget er det sted, hvor ideer og beslutninger vedrørende HF kan drøftes og udvikles i et samarbejde mellem ledelse og lærere.

   

  Opgaver

  HF-udvalg behandler relevante emner inden for HF, som har generel betydning for skolens HF-afdeling. Det er op til udvalget at vurdere, hvilke områder og emner der er særligt relevante at arbejde med det enkelte år for at sikre udvikling af HF på skolen. Det kan fx være drøftelse af:

  1. udvikling af alle undervisningsrelaterede områder af STX-bekendtgørelsen
  2. Flerfaglige forløb – herunder historieopgave og SSO
  3. Anvendelse af 80 timers puljen
  4. Udvikling af fagpakker
  5. Karrierelæring
  6. Projekt- og praktikforløb
  7. Digital dannelse på HF
  8. Klasserumskultur
  9. Udbud af fagpakker og valgfag
  10. Skolens evalueringsplan
  11. Terminsprøver og årsprøver

  Udvalget kan nedsætte midlertidige eller mere permanente arbejdsgrupper til behandling af bestemte opgaver. Arbejdsgruppernes opgaver skal vær klart beskrevet i et kommissorium.

Legatudvalg

Deltagere: Rektor + to lærere

Formål: At fordele legatmidler

Pædagogisk Råd (PR)

Deltagere: Rektor, ledelse samt alle lærere der underviser på skolen. Forretningsorden bestemmer i hvilket omfang TAP, elever/kursister m.fl. kan deltage.

Arbejdsområde:

 • Bekendtgørelsen om PR § 2. Det pædagogiske råd er rådgivende for institutionens leder i pædagogiske spørgsmål
 • Vælger medlemmer af div. udvalg
 • ​​Fastsætter forretningsorden

Pædagogisk Udvalg (PU)

Deltagere: 4 lærere + 2 ledelsesrepræsentanter + 2 elevrepræsentanter ​​

​​​Formålet med Pædagogisk Udvalg er at sikre sammenhæng, overblik og udvikling i det pædagogiske arbejde på Aalborg Katedralskole.

Arbejdsområde:

 • Indsatser vedtaget som en del af årets pædagogiske mål og handlingsplaner – skolens pædagogiske udvikling.
 • Nye pædagogiske ideer og initiativer.
 • Kompetenceudvikling for det pædagogiske personale.
 • Lektiecafe, skrivefængsel mv.
 • Den pædagogiske planlægning af skoleåret
 • Pædagogisk IT-anvendelse
 • Arbejdsgrupper inden for indsatsområderne:
 • Der nedsættes hvert år efter behov forskellige arbejdsgrupper, der arbejder med årets pædagogiske indsatsområder. Hver arbejdsgruppe består af en repræsentant fra pædagogisk udvalg samt øvrige lærere og evt. elever

Samarbejdsudvalg (SU)

Deltagere: 1 lærer + 1 tillidsrepræsentant for lærere + 1 repræsentant for TAP + rektor + 2 ledelsesrepræsentanter + 1 tillidsmandssuppleant for lærerne + 2 sikkerhedsrepræsentanter

Arbejdsområde:

 • Mål, strategi og resultatkontrakt
 • Personalepolitik
 • Budget og finanslovsbidrag
 • Rationaliserings- og omstillingsprojekter samt projekter, som medfører udbud, udlicitering og outsourcing
 • Kompetenceudvikling
 • Systematisk opfølgning på APV
 • Det psykiske arbejdsmiljø herunder arbejdsrelateret stress
 • Medarbejdernes tilfredshed, trivsel og sundhed
 • Opfølgning på sygefravær mv.
 • Chikane og vold
 • Job på særlige vilkår.
 • Nedsætte et ad hoc ’psykisk arbejdsmiljø-udvalg’

Økonomiudvalg

Økonomiudvalget behandler følgende emner: Udarbejdelse af budgetforslag og fordeling. Fordeling af midler til undervisningsmidler. Bygningsvedligeholdelse. Nybygninger - byggeudvalg - ideér og visioner for skolens lokaler og bygningsmæssige udvikling. Inventar og nedsætter kunstudvalg.