Ikon for søg
Udvalg
Udvalg

Udvalg

Herunder finder du en beskrivelse af de udvalg, der findes på Aalborg Katedralskole og de repræsentanter, der er i de enkelte udvalg.

Administrationsudvalg

Deltagere: Rektor, ledelsesrepræsentant​​, tillidsrepræsentant + 3 lærere ​​​

Arbejdsområde:

 • Koordinering af time-fagfordeling
 • Vurdering af ansættelsesbehov
 • Oprettelse af valgfag
 • Drøftelse af lokalaftale

Aktivitetsudvalg

Deltagere: 3 lærere + 1 ledelsesrepræsentant + 2 elevrepræsentanter

Arbejdsområde:

 • Udvikling af skolekulturen og aktiviteterne udenfor den ordinære undervisning
 • Frivillige aktiviteter
 • Fællestimer med udgangspunkt i fællesfagene
 • Skolens festkultur og skolens fødselsdag
 • Kontaktudvalg i relation til elevinitiativer som f.eks. Ydun, elevråd, døgnbrænder, Operation Dagsværk mv.
 • Drøftelse af eksterne informationer som hjemmeside og informationsmaterialer
 • Intern information i samarbejde med UT og TS
 • Drøftelse af Åbent Hus, forældrekonsultation, foredragsaftener mv.
 • Rammer for ekskursioner med hensyntagen til studieretningsudvalgenes ansvar for studierejser og
 • studieretningsekskursioner.
 • Introduktionsforløb for nye elever
 • Skoleforestillinger (musical, teaterkoncert, teater, revy mv.)

Introudvalg

Introudvalget er et underudvalg under aktivitetsudvalget.

Arbejdsområde:

At sikre og planlægge en god opstart for de nye elever i både grundforløbs- og studieretningsklasser. 

HF-Udvalg

Deltagere: 2 lærere + 1 studievejleder + 2 elevrepræsentanter + 2 ledelsesrepræsentanter

Arbejdsområde:

 • Problemstillinger i forhold til hf-uddannelsen
 • Planlægning af introduktionsforløb
 • Tværgående forløb
 • Studieture og ekskursioner
 • Planlægning af historieopgave og projekter
 • Planlægning af SSO og eksamensprojekt
 • Fællestimer for hf
 • Særlige forløb på
 • Initiativer til udvikling af hf
 • Initiativer til profilering af studieretningerne
 • Planlægning af orienteringsaften i forhold til hf
 • Præsentation af hf på hjemmesiden og i informationsmateriale under hensyntagen til den generelle informationspolitik

Legatudvalg

Deltagere: Rektor + to lærere

Formål: At fordele legatmidler

Pædagogisk Råd (PR)

Deltagere: Rektor, ledelse samt alle lærere der underviser på skolen. Forretningsorden bestemmer i hvilket omfang TAP, elever/kursister m.fl. kan deltage.

Arbejdsområde:

 • Bekendtgørelsen om PR § 2. Det pædagogiske råd er rådgivende for institutionens leder i pædagogiske spørgsmål
 • Vælger medlemmer af div. udvalg
 • ​​Fastsætter forretningsorden

Pædagogisk Udvalg (PU)

Deltagere: 4 lærere + 2 ledelsesrepræsentanter + 2 elevrepræsentanter ​​

​​​Formålet med Pædagogisk Udvalg er at sikre sammenhæng, overblik og udvikling i det pædagogiske arbejde på Aalborg Katedralskole.

Arbejdsområde:

 • Indsatser vedtaget som en del af årets pædagogiske mål og handlingsplaner – skolens pædagogiske udvikling.
 • Nye pædagogiske ideer og initiativer.
 • Kompetenceudvikling for det pædagogiske personale.
 • Lektiecafe, skrivefængsel mv.
 • Den pædagogiske planlægning af skoleåret
 • Pædagogisk IT-anvendelse
 • Arbejdsgrupper inden for indsatsområderne:
 • Der nedsættes hvert år efter behov forskellige arbejdsgrupper, der arbejder med årets pædagogiske indsatsområder. Hver arbejdsgruppe består af en repræsentant fra pædagogisk udvalg samt øvrige lærere og evt. elever

Samarbejdsudvalg (SU)

Deltagere: 1 lærer + 1 tillidsrepræsentant for lærere + 1 repræsentant for TAP + rektor + 2 ledelsesrepræsentanter + 1 tillidsmandssuppleant for lærerne + 2 sikkerhedsrepræsentanter

Arbejdsområde:

 • Mål, strategi og resultatkontrakt
 • Personalepolitik
 • Budget og finanslovsbidrag
 • Rationaliserings- og omstillingsprojekter samt projekter, som medfører udbud, udlicitering og outsourcing
 • Kompetenceudvikling
 • Systematisk opfølgning på APV
 • Det psykiske arbejdsmiljø herunder arbejdsrelateret stress
 • Medarbejdernes tilfredshed, trivsel og sundhed
 • Opfølgning på sygefravær mv.
 • Chikane og vold
 • Job på særlige vilkår.
 • Nedsætte et ad hoc ’psykisk arbejdsmiljø-udvalg’

Økonomiudvalg

Økonomiudvalget behandler følgende emner: Udarbejdelse af budgetforslag og fordeling. Fordeling af midler til undervisningsmidler. Bygningsvedligeholdelse. Nybygninger - byggeudvalg - ideér og visioner for skolens lokaler og bygningsmæssige udvikling. Inventar og nedsætter kunstudvalg.