Ikon for søg
Dødsfald
Dødsfald

Handleplan i tilfælde af dødsfald blandt elever, pårørende, medarbejdere.

Indledning

Tidligere har vi på Aalborg Katedralskole ikke gjort noget særligt i tilfælde af dødsfald. Først inden for de sidste par år er det blevet klart, at det i dag forventes, at skolen hjælper eleverne og andre i gang med at bearbejde deres følelser og ikke blot sender eleverne hjem.

I det følgende nævnes en række regler, der er tænkt som hjælp i en situation, hvor mange af os står rådvilde. De er ikke tænkt som regler, der begrænser den enkeltes konduite.

Handleplan ved dødsfald blandt eleverne.

Rektor eller dennes stedfortræder aktiverer lærertelefonkæden, (en sådan bør fremover etableres hvert skoleår f.eks. i forbindelse med udarbejdelse af telefonlisten) lægger en meddelelse på en fælles konference på intranettet om dødsfaldet, giver hurtigt klassen, eleven gik i, besked og fastsætter tidspunktet for meddelelse om dødsfaldet til hele skolen. (Klassen informeres lidt før hele skolen.)

 1. Før skolen samles, hejses flaget på halv (uden ceremoniel) på et tidspunkt, som rektor fastsætter.
 2. I samråd med studievejleder, klasselærer og evt. andre medarbejdere beslutter rektor, hvad der skal ske, når skolen samles, hvilke foranstaltninger, der skal træffes i klasserne og om der skal foretages skemaændringer. Når alt er klar, sammenkaldes skolen.
 3. Når skolen er samlet - i kantinen eller sportshallen - giver rektor meddelelse om dødsfaldet, udtaler korte mindeord og beder alle rejse sig og i stilhed mindes den døde. Efter en kort pause gør rektor rede for vigtigheden af, at man bliver sammen og støtter hinanden i stedet for at gå hjem hver for sig, hvorefter hun bekendtgør evt. skema- eller lokaleændringer og beder alle om at gå ud i klasserne.
 4. Når man kommer ud i klasserne, sørger lærer/studievejleder for, at der gives tid til at tale om det, der er sket, inden man går videre med det planlagte program. Lærer/studievejleder er opmærksom på, om der er enkelte elever med behov for særlig støtte.

  Stikord til samtale i klassen:
  - Lærer/studievejleder forklarer, hvad meningen med samtalen er
  - Nogle indledende praktiske spørgsmål af objektiv karakter, før der gives lejlighed til, at eleverne kan tale om deres følelser. (Bor nær, stod nær, var der evt., da det skete, talte sidst med….(forskel dreng/pige)).
  - Skabe rum til, at eleverne kan give udtryk for deres følelser - bl.a. ved at lave regler for samtalen - f. eks. om ikke at fortælle uden for klassen om andres reaktioner.
  - Runde samtalen af - f. eks med bemærkninger om, at vi reagerer meget forskelligt og med vejledning om, hvad man bør/kan gøre i situationen. Om muligt med råd til bearbejdelse af sorgen.
  - Om muligt planlægge klassens rolle ved begravelsen.

 5. Fortsættelse af skoledagen. Efter samtalerne i klasserne vil skoledagen normalt kunne fortsættes. Lærer/studievejleder og klasse kan dog også beslutte, at klassen går hjem.
 6. Krisehjælp med inddragelse af professionelle (skolepsykolog, politi, Falck, præst, sygehus) kan komme på tale bl.a. i forbindelse med dødsfald som følge af selvmord eller forbrydelse eller hvor flere elever omkommer samtidig f.eks. i trafikken.

Handleplan ved dødsfald blandt elevernes nærmeste.

Når det kommer til skolens kendskab, at en elev har mistet sin far eller mor, en søster eller en bror, aftaler rektor eller dennes stedfortræder evt. med familien, hvorledes elevens kammerater orienteres om dødsfaldet.

Den lærer, der tilfældigvis underviser klassen, når rektor kommer med en sådan besked, bør afbryde undervisningen og give rum for de allerførste reaktioner,også selv om ikke alle elever vil være berørt i samme grad. Under samtalen med klassen kan det blive klart for læreren, at enkelte elever kan have behov for at få fri idet de ikke er i stand til at fortsætte skoledagen, eller fordi de gerne straks vil besøge den kammerat, som har mistet en nærstående. Sørg imidlertid for, at nogen følger den enkelte eller tage kontakt til vedkommende senere på dagen.

Over for den elev, som har mistet en pårørende, kan man vise sin deltagelse og støtte ved før eller efter en time at kontakte eleven og snakke et par ord, herunder lægge op til at der altid vil være tid til at snakke om det skete i eller uden for timerne, hvis eleven har behov for det.

I fag, som ofte berører eksistentielle problemer (religion, psykologi, filosofi, sprogfag), kan det være hensynsfuldt og evt.. en hjælp til den ramte elev og hensigtsmæssigt for lærerne, at lærer og elev tager en samtale om, hvordan sådanne emner skal håndteres(personligt/upersonligt?, skrive stil om?).

Handleplan ved dødsfald blandt skolens medarbejdere

Se handleplan ved dødsfald blandt elever.
Der kan være kolleger, der ikke kan gennemføre deres timer lige efter, at dødsfaldet er blevet kendt.

Denne handleplan er udarbejdet i samarbejde med studievejlederne og har været sendt til høring hos personalet.

Der kan blandt andet læses om emnet i følgende bøger, der er blevet os anbefalet og nu findes på vort bibliotek.

”Den nødvendige smerte - om sorg, sorgterapi og kriseintervention”- af Marianne Davidsen-Nielsen og Nini Leick, Munksgaard 1994
”At tage afsked” af Atle Dyregrov, Reitzel 1995
”Børn og sorg” af Anne Jacobsen, Reitzel 1994
”Døden og den døende” af Elisabeth Kabler-Ross, Gyldendal 1977
”Om/sorg” af Per Bøge, Kræftens Bekæmpelse 1996
”Sorg og omsorg i skolen” af Atle Dyregrov og Magne Raundalen, Hans
Reitzel 1996
”At tage afsked” af Atle Dyregrov, Reitzel 1995.