Ikon for søg
Starten på Churchill-klubben
Starten på Churchill-klubben

Starten på Churchill-klubben

Den 21.12 1941 var nogle drenge fra Aalborg Katedralskole samlet for at forberede juleafslutningen for eleverne fra 4. mellemskoleklasse og til sidst var der kun 4 klassekammerater tilbage samt broderen til en af drengene. Man begyndte at tale om den tyske besættelse og at man i andre besatte lande gjorde modstand mod tyskerne.

En af drengene fortæller i rektor Galsters bog:' Aalborg Katedralskole under Besættelsen':"Vi var efterhaanden enige om, at Danmark vilde staa betydeligt bedre, naar Fredskonferenen engang skulde holdes, hvis det kunde siges, at Danskerne modarbejdede Tyskerne saa meget som muligt. Men det var jo tydeligt, at Regeringen ikke havde i Sinde at gaa imod Nazi-Soldaterne, og vi blev derfor efterhaanden klar over, at skulde der gøres noget (og det skulde der), saa matte det være det private Initiativ og ikke Staten som saadan, der greb ind. Men de voksne syntes ikke at have noget Initiativ, og saa var der jo egentlig kun os Skoledrenge tilbage. Nu begyndte den ældste af Brødrene at fortælle om en Sabotage-Klub, som han og Broderen havde været med til at stifte, mens de boede i Odense. Den hed "Royal Air Force-Klubben" og havde til Hensigt at genere Tyskerne saa meget som muligt ved at nedtage Skilte opsat af Tyskerne og ved at klippe tyske Telefonledninger over. Han foreslog at danne en noget tilsvarende her, og vi gav Sammenslutningen Navnet "Churchill-Club", fordi vi syntes, at hele Kampen mod Nazi-Tyskland paa en Maade var personificeret i denne stoute Mand, der den Gang var Marineminister." (Citat fra Galster. Aalborg Katedralskole under Besættelsen, side 41-42)

Man kan selvfølgelig overveje om, der også er en portion efterrationalisering i drengenes begrundelse for at starte klubben, da de efter krigen kunne offentliggøre deres historier og det havde vist sig, at den danske modstandskamp sammen med de danske søfolks indsats i allieret tjeneste faktisk blev brugt som argument for at Danmark skulle betragtes som en af sejrherrerne i 2. verdenskrig.

 

Churchill-Klubbens medlemmer

Der er ikke nogen samlet liste over Churchill-Klubbens medlemmer i nogle af kilderne. Identiteten på de 8 drenge, der blev fængslet er selvfølgelig nem at fastslå, mens der hos en af stifterne af Churchill-Klubben, Knud Pedersen, refereres til, at der var 10-12 aktive medlemmer, mens han et andet sted fortæller, at klubben efterhånden voksede til 20 medlemmer, men at man havde delt klubben op i en aktiv og en passiv afdeling, hvilket betød at det hovedsagelig kun var den mest aktive gruppe, som blev arresteret. Alle drengene er anonymiseret i denne skildring, så kilderne giver ikke umiddelbart navnene på alle ca. 20 medlemmer, men kun på de, der blev arresteret.

Den ene af de 8 arresterede drenge var elev på Klostermarksskolen, mens de øvrige 7 gik på Aalborg Katedralskole. Udover disse 8 drenge fik Churchill-Klubben en afdeling i Brønderslev, hvor vi kender navnene på de 3 medlemmer, der alle blev arresteret samtidig med drengene fra Aalborg.

Nedenfor følger en liste med navnene på de aktive medlemmer af Churchill-Klubben, der blev arresteret - i parentes er indført faderens erhverv, som de fremgår af samtidige årsskrifter fra Aalborg Katedralskole og som det fremgår, var der i høj grad tale om sønner af byens pænere borgerskab. Drengene fra Churchill-Klubben i Aalborg var alle i alderen 14-17 år og de fleste gik i samme klasse på Aalborg Katedralskole, 4. Mellem A.

Hans Uffe Darket (søn af en grosserer), Eigil Astrup-Frederiksen (søn af en kaptajn)., Mogens Fjellerup (søn af en fuldmægtig), Mogens Mikael Thomsen (søn af byens kommunaldirektør), Helge Milo (søn af en ingeniør), brødrene Knud og Jens Bue Pedersen (søn af præsten ved Klosterkirken) og Børge Ollendorf.

Udover disse var følgende 3 medlemmer af Brønderslevafdelingen: Knud Andersen Hornbo samt brødrene Kaj og Alf Houlberg