Ikon for søg
Studie- og ordensregler
Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler på Aalborg Katedralskole

1. GENERELT OM STUDIE- OG ORDENSREGLERNE

1.1 LOVGRUNDLAG
Studie- og ordensreglerne for Aalborg Katedralskole er vedtaget på baggrund af Undervisningsministeriets bekendtgørelsen nr. 1338 af 9. september 2019 om studie- og ordensregler m.v. i de gymnasiale uddannelser.


1.2 Procedure for orientering af eleverne om gældende regler
Skolens studie- og ordensregler er tilgængelige på skolens hjemmeside.

I forbindelse med skolestart skriver eleven - eller deres forældre, hvis eleven er under 18 år - under på, at de har læst skolens studie- og ordensregler og er indforstået med dem. Tilsvarende underskriver eleverne – eller elevernes forældre, hvis eleven er under 18 år – i forbindelse med studierejser under på, at de har læst og er indforstået med studie- og ordensregler for studierejser.


1.3 Formålet med studie- og ordensreglerne
Studie- og ordensreglerne har til formål at støtte en positiv og studiefremmende adfærd og bidrage til at skabe et godt og trygt undervisnings- og læringsmiljø. Reglerne skal understøtte skolens værdier ved at fremme kreativitet, seriøsitet, tolerance, åbenhed og demokrati.

1.4 Studie- og ordensreglernes struktur
Regelsættet er delt op i henholdsvis studie- og ordensregler:
- Studiereglerne (afsnit 2) omfatter regler og procedurer i forbindelse med elevernes fremmøde og deltagelse i den daglige undervisning, ekskursioner, studieture mv. Studiereglerne præciserer endvidere bestemmelser for fravær og beskriver sanktioner i forbindelse med elevernes manglende deltagelse i undervisningen.


- Ordensreglerne (afsnit 3) omfatter regler og retningslinjer for elevadfærd af mere generel karakter.

Studie- og ordensreglerne giver en generel ramme for adfærd på Aalborg Katedralskole. Inden for denne ramme kan ledelsen udforme konkrete retningslinjer og regler for enkeltområder.

Der er pt. følgende gældende retningslinjer og regler, der fungerer som bilag til skolens Studie- og ordensregler:
- Fælles rusmiddelpolitik – for elever på ungdomsuddannelserne i Aalborg Kommune.
- Fælles politik for tobaksfrie ungdomsuddannelser i Aalborg Kommune.
- Antimobbestrategi.
- Studie- og ordensregler for studieture og ekskursioner.
Listen er ikke udtømmende.2. STUDIEREGLER FOR AALBORG KATEDRALSKOLE

2.1 Deltagelse i undervisningen
Eleverne har pligt til at møde rettidigt, være forberedte, deltage aktivt i undervisningen og følge lærernes, lærerteamets og ledelsens anvisninger. Det gælder for deltagelse i ordinær undervisning og for deltagelse i anden forlagt undervisning herunder selvstændigt arbejde og virtuel undervisning.

Eleverne skal aflevere skriftlige opgaver til tiden, og opgaverne skal have en kvalitet og kvantitet, der følger de minimumskrav, der er fastsat. Skolen kan fastsætte krav om, at eleven skal aflevere digitalt i et bestemt format eller krav om, at der afleveres på papir.

Eleverne har pligt til at deltage i terminsprøver, årsprøver og eksamen.

Eleverne har pligt til at deltage i ekskursioner mv. med en brugerbetaling inden for lovgivningens rammer (90 kr. pr. 1. august 2019).

2.2Mødepligt og forsømmelser
Der er mødepligt til alle undervisningsaktiviteter. Det er eksempelvis ikke tilladt at afholde ferie uden for skolens ferieperioder. Alle forsømmelser registreres i Lectio uanset årsag herunder opgaver, der ikke er afleveret rettidigt. Eleverne har i Lectio mulighed for at kontrollere registreringen. Hvis eleven er uenig i de registrerede forsømmelser, skal vedkommende kontakte den pågældende lærer.

Eleverne har pligt til at give skolen skriftlig besked om planlagt fravær. Efter ikke-planlagt fravær meddeles årsagen hertil i Lectio. Her har eleven mulighed for at oplyse, hvis fraværet skyldes opfyldelse af forpligtelser efter lovgivningen, f.eks. borgerligt ombud eller deltagelse i Forsvarets Dag. Fraværsårsagen er relevant, når ledelsen skal vurdere, om der skal iværksættes sanktioner.

Fremmødte elever, der på grund af deres handicap eller andre funktionsvanskeligheder ikke kan deltage aktivt i hele undervisningen i et eller flere fag, kan efter anmodning blive fritaget for dele af undervisningen efter skolens ledelses konkrete vurdering. Skolens ledelse kan anmode eleven om en lægeerklæring som dokumentation for anmodningen om fritagelse. Det samme gælder elever, der af andre grunde midlertidigt ikke kan deltage aktivt i hele undervisningen i et eller flere fag. Hindringen skal normalt dokumenteres med lægeattest. Udgiften til lægeattesten afholdes af eleven.

2.3 Snyd
Det betragtes som snyd, hvis en elev helt eller delvist afskriver fra andre opgavebesvarelser, afskriver fra kilder uden at angive disse, eller hvis eleven lader andre skrive besvarelsen for sig. Opgaven registreres som ikke-afleveret og kan udløse sanktioner i henhold til punkt 2.4. Skolen ser særligt alvorligt på snyd ved terminsprøver og årsprøver og snyd ved store opgaver som f.eks. DHO, SRO eller historieopgaven.

2.4 Skolens behandling af forsømmelser
Skolen er elevernes arbejdsplads, og det forventes, at eleverne møder til undervisningen, deltager i undervisningen og afleverer de stillede opgaver til tiden. Skolen griber ind over for forsømmelser. Det beror på en konkret vurdering i det enkelte tilfælde, hvornår skolen reagerer med sanktioner. I den forbindelse tages der f.eks. hensyn til handicap og funktions-nedsættelse samt fravær, der er relateret til forpligtelser efter lovgivningen.

2.4.1 Pædagogisk tilrettevisning
Ved mindre overtrædelser af studie- og ordensregler herunder tilhørende bilag kan der gives en mundtlig eller skriftlig pædagogisk tilrettevisning. Det er skolens ledelse, der skønner, om der er tale om en mindre overtrædelse af studie- og ordensreglerne.

2.4.2 Advarsler
Afhængig af forsømmelsernes karakter og alvorlighed kan skolen både følge uformelt og formelt op på forsømmelserne. Den uformelle opfølgning kan være samtale med studievejleder, lærere, pædagogiske tilrettevisninger fra ledelsen eller andre aktiviteter, som har til formål at få eleven til at ændre adfærd, inden forsømmelserne udvikler sig yderligere.

Den formelle opfølgning sker i form at en skriftlig advarsel. En skriftlig advarsel er en alvorlig påmindelse om, at eleven har brudt skolens studie- og ordensregler, og at der skal ske en adfærdsændring. Advarslen sendes til elevens e-Boks, og hvis eleven er under 18 år til forældre/værges e-Boks.

Advarslen følges normalt op af samtale med studievejlederen, der taler med eleven om, hvordan eleven kan ændre adfærd, så yderligere sanktioner kan undgås. I særligt alvorlige tilfælde eller i gentagelsestilfælde kan sanktionerne iværksættes uden forudgående advarsel.

Advarsler bortfalder et år efter, at advarslen er givet.

2.4.3 Yderligere sanktioner
Hvis forsømmelserne fortsætter efter en skriftlig advarsel og i særligt alvorlige tilfælde eller i gentagelsestilfælde iværksættes en eller flere af nedenstående sanktioner:

- Eleven kan blive henvist til at aflægge prøver i et eller flere fag på det pågældende klassetrin, uanset om eleven bliver udtrukket til at aflægge prøve i faget/fagene. I det/de pågældende fag gives ikke afsluttende standpunktskarakter(er), ligesom evt. givne standspunktskarakterer bortfalder.

- Eleven kan tabe retten til at blive indstillet til prøve i et eller flere fag, der afsluttes det pågældende år. Prøve i det eller de pågældende fag skal aflægges det følgende år, hvis skolens ledelse træffer beslutning om, at den pågældende elev kan deltage i undervisningen. Hvis det drejer sig om en 3gelev må vedkommende gå 3g om.

- Ledelsen kan beslutte, at Statens Uddannelsesstøtte bortfalder pga. utilstrækkelig studieaktivitet.

- Eleven kan blive bortvist permanent fra skolen. I visse tilfælde vil eleven kunne få tilladelse til at gå klassetrinnet om.
Sanktioner kan gøres betinget af, at eleven inden for en nærmere fastsat periode på tilfredsstillende vis gennemfører bestemte aktiviteter, som er egnede til at forebygge gentagelser. Betingede sanktioner skal have et pædagogisk sigte.

 

2.4.4 Øvrige bestemmelser angående skolens behandling af forsømmelser
- Registreret fravær gælder et år frem. Elever, som har fået en skriftlig advarsel, vil blive fulgt tæt i det efterfølgende skoleår.

- Fravær og manglende afleveringer kan medføre udelukkelse fra at deltage i visse skoleaktiviteter, f.eks. teaterkoncert, frivillige aktiviteter, talentaktiviteter og Ydun.

- Hvis en elev har længere tids fravær på grund af f.eks. længere sygehusophold, skal eleven give skolen besked, hvis det er mere end 10 skoledage.

- Eleven har pligt til selv at skaffe sig oplysninger om indholdet af den undervisning, som eleven ikke har fået ved sygefraværet.

- Hvis sygefraværet varer mere end 5 skoledage, kontakter eleven skolen (normalt studievejlederen)
med henblik på en samtale om varighed og håndtering af sygefraværet.

- Skolen kan som dokumentation for sygdom, skade eller handicap kræve udtalelse fra læge/sygehus eller kræve lægeattest. Eventuelle udgifter afholdes af eleven.

- Ved længerevarende sygdom vil der blive foretaget en vurdering af elevens mulighed for at genoptage sin skolegang herunder tilbud om sygeundervisning.

- Hvis eleven ikke kan fortsætte sin skolegang, kan det aftales, at eleven tilmeldes samme klassetrin næste skoleår.

 

2.5 Oprykning til næste klassetrin
Ved skoleårets afslutning tager ledelsen stilling til oprykning til næste klassetrin. Ledelsen kan nægte en elev oprykning til næste klasse, hvis elevens karaktergennemsnit er under 2,0 som et uvægtet gennemsnit af de karakterer, der i det pågældende skoleår er opnået i officielle prøver til eksamen, samt interne prøver ved afslutningen af det pågældende skoleår. I gennemsnittet indgår desuden elevens standpunktskarakterer ved skoleårets afslutning samt på første skoleår karaktererne i de afsluttende, interne prøver i almen sprogforståelse og naturvidenskabeligt grundforløb.

Ledelsen kan på grundlag af en faglig vurdering træffe afgørelse om, at eleven kan gå det klassetrin om, som eleven senest har gennemført. Hvis ledelsen beslutter, at eleven ikke kan gå klassetrinnet om, udskrives eleven fra uddannelsen.

2.6 Regler for brug af computere og mobiltelefoner på skolen
Eleven skal godkende og følge skolens regler for brug af computere for at få adgang til skolens netværk. Der er følgende regler for anvendelse af computere og mobiltelefoner.

2.6.1 Det er til enhver tid lærerens anvisninger angående computere og mobiltelefoner, som gælder
2.6.2 Computeren må kun anvendes til undervisningsrelaterede aktiviteter, medmindre læreren anviser andet.
2.6.3 Mobiltelefoner skal i undervisningen befinde sig i tasken i lydløs tilstand, medmindre læreren anviser andet.
2.6.4 Man skal altid bruge sit eget personlige brugernavn og adgangskode, når man kobler sig på skolens net, Lectio m.v. Man må ikke videregive brugernavn og adgangskode til andre.
2.6.5 Når man deltager i en debat eller formulerer et indlæg på digitale platforme, der kan have betydning for undervisningsmiljøet, skal man skrive i en pæn tone og ikke anvende nedsættende udtryk om andre. Det gælder både i og udenfor undervisningstiden.

 

2.6.1 Sanktioner ved overtrædelse af reglerne om computerbrug

Overtrædelse af skolens regler for brug af computere og mobiltelefoner kan medføre, at elevens ret til at anvende computere og mobiltelefoner på skolen inddrages eller begrænses. Eleven kan få tilbageholdt mobiltelefon eller lignende kommunikationsmiddel i op til et døgn. Eleven kan i særligt grove tilfælde blive bortvist fra skolen og/eller blive politianmeldt.

2.7 Lån af undervisningsmidler
Alle lån af undervisningsmidler registreres af skolen. Eleverne skal skrive navn og klasse i bøgerne. Alle lånte undervisnings-midler skal afleveres, når skolen beder om det. Ikke-afleverede undervisningsmidler eller ødelagte undervisningsmidler skal betales af låneren til priser, som skolen fastsætter. Erstatnings-prisen er normalt lig med nypris ved køb.

 

3 ORDENSREGLER FOR AALBORG KATEDRALSKOLE

3.1 Generelle ordensregler for Aalborg Katedralskole
Aalborg Katedralskole er et uddannelsessted for mange mennesker, og der må forventes en adfærd, som er forenelig med dette. Livet på skolen skal være præget af gensidig hensyntagen, hjælpsomhed og respekt for andre. Det gælder også, når man udtrykker sig på skrift og på de sociale medier.

3.1.1 Krænkende handlinger
Enhver form for krænkende handling, herunder mobning og seksuel chikane, er uacceptabelt og vil ikke blive tolereret. Alle elever forventes at bidrage til et godt studiemiljø i den enkelte klasse. En adfærd, der har negativ indvirkning på studiemiljøet, accepteres ikke.

Bemærk, at krænkende adfærd både i og uden for skoletiden kan sanktioneres af skolen og således også kan omfatte elevernes digitale adfærd på fx sociale medier.

3.1.2 Undervisningsmidler, bygninger og inventar
Det forventes, at skolens bygninger, inventar og undervisningsmateriale behandles ordentligt. Alle er forpligtede til at rydde op efter sig selv såvel i klassen som på fællesarealerne. Alle ansatte er i det daglige opmærksomme på, at skolen holdes i ordentlig stand og skrider ind, hvis ikke det er tilfældet. Eleverne er forpligtede til at rette sig efter personalets anvisninger.

3.1.3 Arbejdsro
Al adfærd på skolen skal ske med udgangspunkt i, at skolen er et undervisnings- og læringssted. Der skal tages hensyn til undervisningen i klasselokalerne. Det betyder, at der skal være ro på gangene og i de fællesområder, der anvendes til undervisning. Eleverne skal følge de særlige regler, der er gældende for særlige områder på skolen, f.eks. bibliotek, faglokaler og parkeringsarealer.

3.1.4 Oprydning
Klasselokalerne skal holdes rydelige. Når man forlader et klasselokale, skal stolene sættes op.

3.1.5 Mad og drikke
Mad og drikke må ikke indtages i løbet af undervisningen uden særlig tilladelse fra læreren.

3.1.6 Fotografering og videooptagelser
Fotografering og videooptagelser af undervisningsaktiviteter (også virtuelle) må kun ske efter aftale med læreren. Fotografering og videooptagelse af øvrige aktiviteter på skolen må kun ske efter aftale med ledelsen. Det er ikke tilladt at fotografere eller optage video eller samtaler på skolen uden samtykke. Med hensyn til optagelser i forbindelse med eksamen henvises til eksamensbekendtgørelsen.

3.1.7 Tobak og rusmidler
Eleverne er forpligtede til at følge skolens rusmiddelpolitik og politik for tobaksfrie skoletid. Aalborg Katedralskole er en tobaks- og røgfri skole. Det gælder både inden for og uden for skolens område i undervisningstiden.

3.1.8 Fredagscafeer og fester
Elever, der er synligt berusede eller påvirkede, kan blive bortvist ved ankomsten til fredagscafeer og fester på skolen. Man bortvises, hvis man fx:


- Medbringer alkohol eller forsøger at indsmugle alkohol.
- Overtræder skolens regler for tobak og rusmidler.
- Udøver vold eller på anden må de forulemper andre festdeltagere.
- Medvirker til at skabe adgang til fredagscafeer og fester for personer, der ikke er elever på skolen.

Det er ikke tilladt at fotografere eller optage videooptagelser i forbindelse med fester og caféer. Overtrædelser i forbindelse med fredagscafeer og fester kan medføre op til et års karantæne fra skolens fester.

Hærværk medfører erstatningsansvar og kan medføre permanent bortvisning fra skolen.

3.1.9 Generelt
Eleverne er generelt forpligtede til at følge anvisninger fra skolens personale.

3.3 Ordensreglernes område
Ordensreglerne omfatter elevernes adfærd på og uden for skolen, såfremt adfærden har direkte indflydelse på Aalborg Katedral-skoles virke. Dette gælder f.eks. for regler omkring tobak og rusmidler, aktiviteter uden for skole med tilknytning til skolen og herunder elevernes digitale adfærd på sociale medier.

3.4 Sanktioner ved overtrædelse af ordensreglerne
Hvis skolens ledelse skønner, at en elev tilsidesætter skolens ordensregler, kan følgende sanktioner iværksættes efter forudgående advarsel:


- Udelukkelse fra konkrete arrangementer eller aktiviteter.
- Midlertidig udelukkelse fra undervisningen i indtil 10 dage på et skoleår. Udelukkelsen registreres som fravær.
- Bortvisning i særligt graverende tilfælde.

Sanktionerne kan kun iværksættes efter skolens ledelses konkrete vurdering og kun efter en forudgående skriftlig advarsel. I særligt alvorlige tilfælde eller i gentagelsestilfælde kan sanktionerne iværksættes uden forudgående advarsel.

I særligt alvorlige situationer kan eleven midlertidigt hjemsendes, mens sagen undersøges, hvis det anses for påkrævet af hensyn til almindelig retsbevidsthed eller anses for påkrævet for at opretholde ordenen på skolen.

En skriftlig advarsel sendes til eleven i e-Boks, og hvis eleven er under 18 år til forældre/værges e-Boks. En advarsel bortfalder ved et nyt skoleårs begyndelse, medmindre særlige forhold gør sig gældende.

3.5 Studie- og ordensregler for studieture og ekskursioner
Studieture og ekskursioner foregår på de betingelser, som er formuleret af rejsebureauet, og i Aalborg Katedralskoles ordensregler. Den enkelte elev rejser på eget ansvar. Det er den enkelte elevs ansvar at sikre den nødvendige forsikringsdækning i forbindelse med rejsen.

Studierejser og ekskursioner er undervisning, der er forlagt til en anden lokalitet, og turens faglige indhold indgår i undervisnings-beskrivelsen for de pågældende fag. Der er derfor mødepligt til det planlagte program på samme måde som til den daglige undervisning på skolen, og det forudsættes, at eleven deltager aktivt heri.

Studieture, ekskursioner og øvrige elevarrangementer uden for skolen er alkoholfri. Skolen kan i helt særlige tilfælde dispensere herfra.

Deltagerne er forpligtede til at følge almindelige normer for god opførsel og ubetinget respektere hotellets (ved udveksling familiens) husorden og følge lærernes anvisninger både i forbindelse med det faglige program og mht. regler for opførsel i fritiden. Overnatning skal ske på det hotel/de lokaliteter, hvor gruppen eller eleven er indkvarteret. Det er ikke tilladt at færdes alene. Indtagelse og besiddelse af euforiserende stoffer af enhver art er forbudt.

3.5.1 Sanktioner ved overtrædelse af ordensregler for studierejser og ekskursioner
Overtrædelse af ovennævnte ordensregler for studierejser og ekskursioner vil kunne medføre hjemsendelse for egen regning. Hjemrejsen sker uledsaget uanset elevens alder.

Overtrædelser af ordensreglerne kan desuden medføre udelukkelse fra undervisning i op til 10 dage, hvor udelukkelsen registreres som fravær eller i graverende tilfælde medføre bortvisning fra skolen.

Overtrædelser kan desuden betyde udelukkelse fra fremtidige studieture og ekskursioner.

 

4 Klage

Klage over skolens afgørelse om iværksættelse af sanktion over for en elev kan af denne eller forældremyndighedsindehaveren, hvis eleven er undergivet forældremyndighed, stiles til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet og sendes til skolen. Klagen skal være modtaget senest 10 dage, inklusive dage uden undervisning, efter, at eleven har modtaget den afgørelse, som eleven klager over.

For en klage over en afgørelse efter institutionens studie- og ordensregler om en sanktion efter § 5, stk. 2 (advarsler), eller § 6, stk. 1, nr. 1-3 (udelukkelse fra konkrete aktiviteter, midlertidig hjemsendelse og forbud mod at medbringe bestemte genstande) i bekendtgørelse om studie- og ordensregler m.v. i de gymnasiale uddannelser, er fristen dog 5 dage, inklusive dage uden undervisning. Hvis institutionen ikke på baggrund af klagen imødekommer den fuldt ud, og eleven ikke har trukket sin klage tilbage, udarbejder institutionen sine eventuelle bemærkninger til klagen. Institutionen sender disse bemærkninger til eleven, så de er modtaget af eleven senest 7 dage, inklusive dage uden undervisning, efter, at institutionen har modtaget klagen. Eleven skal herefter have haft lejlighed til med en frist på 5 dage, inklusive dage uden undervisning, at fremkomme med sine eventuelle bemærkninger til institutionens bemærkninger til klagen. Sammen med klagen og sine eventuelle bemærkninger sender institutionen elevens eventuelle bemærkninger til styrelsen hurtigst muligt og senest 4 dage, inklusive dage uden undervisning, efter, at institutionen har modtaget dem eller efter udløbet af elevens frist for at fremkomme med sine eventuelle bemærkninger.

Adgangen til at klage over en bortvisning, jf. § 6, stk. 1, nr. 8, er ikke begrænset til retlige spørgsmål. Klage over en sanktion har ikke opsættende virkning, medmindre institutionen henholdsvis styrelsen i ganske særlige tilfælde, navnlig hvor der er en væsentlig begrundet forventning om, at den påklagede afgørelse vil blive ophævet, træffer beslutning herom.

Fælles tobakspolitik og rusmiddelpolitik
I samarbejde med de andre ungdomsuddannelser i Aalborg Kommune har gymnasiet udarbejdet en fælles tobakspolitik og rusmiddelpolitik