Ikon for søg
Studie- og ordensregler
Studie- og ordensregler

Om skolen

Studie- og ordensregler på Aalborg Katedralskole

Indledning

§ 1. Aalborg katedralskole er et uddannelsessted for mange mennesker, og der må forventes en adfærd, som er forenelig med dette formål. Livet på skolen skal være præget af gensidig hensyntagen, hjælpsomhed og respekt for andre, ligesom der fordres respekt for skolens bygninger, inventar og undervisnings-materiel. Til sikring af disse overordnede mål har rektor, efter høring af bestyrelsen, elevråd og pædagogisk råd, fastsat nedenstående studie- og ordensregler:

Orden og samvær
§ 2. Eleverne har pligt til

 • at møde rettidigt, forberedt og medbringende alt relevant materiale.
 • at deltage aktivt i undervisningen, og normalt ikke forlade undervisningslokalet, mens der undervises.
 • at behandle de bøger og andet undervisningsmateriale, som skolen stiller til rådighed for eleven, ordentligt. I tilfælde af skader, bortkomst og/eller manglende tilbagelevering vil skolen gøre erstatningsansvar gældende.
 • udelukkende at anvende computere og netværk til faglige formål og at følge skolens særlige regler og lærerens anvisninger vedrørende brug af computere.
 • at rydde op efter sig selv og klassen/holdet såvel i klassen som i fællesarealerne
 • at følge de særlige regler, der kan gælde for særlige områder af skolen, f.eks. bibliotek og faglokaler.
 • at behandle skolens inventar ordentligt. I tilfælde af skader som følge af unødig overlast gøres erstatningsansvar gældende.
 • at afstå fra enhver form for vold – fysisk som psykisk
 • at følge skolens regler omkring rygning
 • at følge skolens særlige regler for indtagelse af alkohol og andre rusmidler
 • at følge skolens særlige anvisninger omkring parkeringsarealer
 • at følge lærernes, lærerteamets og ledelsens anvisninger i øvrigt.

§ 3. Hvis skolens leder skønner, at en elev tilsidesætter skolens regler for almindelig orden og samvær, kan følgende sanktioner iværksættes efter forudgående advarsel, jf. § 4, stk. 1 og 2, jf. dog § 4, stk. 3:

 1. Udelukkelse fra konkrete arrangementer eller aktiviteter.
 2. Midlertidig udelukkelse fra undervisningen i indtil 10 dage på et skoleår. Udelukkelsen registreres som fravær.
 3. Bortvisning i særligt graverende tilfælde.

§ 4. Sanktionerne kan kun iværksættes efter skolens leders konkrete vurdering og kun efter en forudgående skriftlig advarsel, jf. dog stk. 3.
Stk. 2. En skriftlig advarsel gives til eleven og sendes som anbefalet brev mod kvittering til forældremyndighedsindehaveren, hvis eleven er undergivet forældremyndighed. En advarsel bortfalder ved et nyt skoleårs begyndelse, med mindre særlige forhold gør sig gældende.
Stk. 3. I særligt alvorlige tilfælde eller i gentagelsestilfælde kan sanktionerne iværksættes uden forudgående advarsel.

Deltagelse i undervisningen
§ 5. Eleverne har mødepligt og pligt til at deltage aktivt i undervisningen.
§ 6. Elevernes pligt til aktiv deltagelse i undervisningen indebærer:

 1. Fremmøde til undervisningen, der kræver tilstedeværelse på skolen, og som varetages af en tilstedeværende lærer.
 2. Rettidig aflevering af skriftlige opgaver, der kvalitativt og kvantitativt følger de krav, der er fastsat.
 3. Deltagelse i terminsprøver, årsprøver og lignende.
 4. Deltagelse i ekskursioner mv. med en deltagerbetaling, der højst udgør 80 kr. pr. døgn pr. deltager.
 5. Deltagelse i anden forlagt undervisning, herunder selvstændigt arbejde og virtuel undervisning, der er planlagt som en del af undervisningen.

Stk. 2. Fremmødte elever, der på grund af deres handicap eller andre funktionsvanskeligheder ikke kan deltage aktivt i hele undervisningen i et eller flere fag, kan efter anmodning blive fritaget for dele af undervisningen efter skolens ledelses konkrete vurdering. Skolens ledelse kan anmode eleven om en lægeerklæring som dokumentation for anmodningen om fritagelse. Det samme gælder elever, der af andre grunde midlertidigt ikke kan deltage aktivt i hele undervisningen i et eller flere fag.
Stk. 3. Hindringen skal normalt dokumenteres med lægeattest.
Stk. 4. Udgiften til lægeattesten afholdes af eleven.

§ 7. Eleverne har pligt til at give skolen skriftlig besked om planlagt fravær. Efter ikke-planlagt fravær meddeles årsagen hertil i Lectio.

§ 8. Fraværet registreres løbende i Lectio, og eleverne har i Lectio mulighed for at kontrollere registreringen. Registreringen er gældende for et skoleår ad gangen.

§ 9. Overholdes mødepligten ikke, vil der normalt iværksættes følgende sanktioner:

 • vedkommende indkaldes til en samtale med uddannelsesleder.
 • ved fortsat forsømmelighed vil den pågældende få en skriftlig advarsel, der gives til eleven mod kvittering eller sendes som anbefalet brev til forældremyndighedsindehaveren, hvis eleven er undergivet forældremyndighed. En advarsel bortfalder ved et nyt skoleårs begyndelse, med mindre særlige forhold gør sig gældende.
 • fortsætter forsømmeligheden yderligere vil den pågældende elev blive henvist til at aflægge prøve i alle fag på det pågældende klassetrin. Forinden skal lærerteamet i elevens klasse have lejlighed til at udtale sig. Der gives i så tilfælde ikke årskarakterer, og givne årskarakterer bortfalder.
 • Fortsætter forsømmeligheden efter at eleven er blevet henvist til at aflægge prøve i alle fag på pågældende klassetrin kan eleven fortabe retten til at blive indstillet til prøve i et eller flere fag, der afsluttes det pågældende år. Prøve i det eller de pågældende fag skal aflægges det følgende år, hvis skolens leder træffer beslutning om, at den pågældende kan deltage i undervisningen på ny. Retten til at blive indstillet til prøve i alle fag kan genvindes, såfremt skolens ledelse skønner dette berettiget.
 • I særligt graverende tilfælde kan eleven bortvises fra skolen.
 • Eleven kan eventuelt nægtes oprykning, hvis betingelsen herfor i øvrigt er tilstede (at standpunktet er under 02 ved skoleårets afslutning).
 • Eleven kan eventuelt miste sin SU. Det er en betingelse for at modtage SU, at en elev er studieaktiv. Det er skolen, der træffer afgørelse om elevers studieaktivitet.

Snyd
§ 10. Hvis væsentlige dele af en aflevering er afskrift fra eller omskrivning af ikke angivne kilder eller hentet fra Internettet betragtes det som snyd. Eleven kan ved mistanke om snyd indkaldes til en samtale med uddannelsesleder med henblik på oplysning af sagen. Ved fortsat snyd vil den pågældende elev få en skriftlig advarsel, der gives til eleven mod kvittering eller sendes som anbefalet brev til forældremyndighedsindehaveren, hvis eleven er undergivet forældremyndighed.
Stk 2. Fortsætter eleven med at snyde vil den pågældende elev blive henvist til at aflægge prøve i alle fag på det pågældende klassetrin. I særlig graverende tilfælde kan en elev bortvises.
Stk 3. Opgaver, som helt eller i overvejende grad er hentet på Internettet eller i øvrigt er decideret afskrift, tæller ikke som afleverede. De normale sanktioner for manglende aflevering iværksættes.

Klageadgang
§ 11. Klage over skolens afgørelse om iværksættelse af sanktion over for en elev kan af denne eller forældremyndighedsindehaveren, hvis eleven er undergivet forældremyndighed indgives skriftligt til undervisningsministeriet inden to uger fra afgørelsens meddelelse. Klagen indgives gennem rektor, der videresender den til ministeriet med sin egen udtalelse, samt klagerens eventuelle kommentar hertil.
§ 12. I øvrigt henvises til gældende regler i bekendtgørelse nr.1249 af 13.december 2004.

I samarbejde med de andre ungdomsuddannelser i Aalborg Kommune har gymnasiet udarbejdet en fælles rusmiddelpolitik. Den kan ses her.