Ikon for søg
Antimobbestrategi
Antimobbestrategi

Om skolen

Antimobbestrategi for Aalborg Katedralskole

Værdigrundlag og regler for Aalborg Katedralskole

Aalborg Katedralskole bygger på 5 grundlæggende værdier:

 • kreativitet, seriøsitet, tolerance, åbenhed og demokrati
  Det er skolens vision, at skolen skal være en åben og attraktiv arbejdsplads for elever, kursister og medarbejdere. Det er en grundlæggende værdi for Aalborg Katedralskole, at man skal behandle hinanden med respekt. Værdierne er formuleret i skolens studie- og ordensregler:
  Aalborg Katedralskole er et uddannelsessted for mange mennesker, og der må forventes en adfærd, som er forenelig med dette formål. Livet på skolen skal være præget af gensidig hensyntagen, hjælpsomhed og respekt for andre.
  Man er som elev på Aalborg Katedralskole forpligtet til
 • at afstå fra enhver form for vold – fysisk som psykisk
  Enhver form for mobning er uacceptabel og vil ikke blive tolereret. Reglerne mod mobning gælder både i og uden for skoletiden og omfatter også digital mobning på de sociale medier og lignende. Reglerne ligger i naturlig forlængelse af undervisningsmiljøloven:
  Elever […] i offentlig […] undervisning har ret til et godt undervisningsmiljø, således at undervisningen kan foregå sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Undervisningsmiljøet på skoler … skal fremme deltagernes muligheder for udvikling og læring og omfatter derfor også uddannelsesstedets psykiske og æstetiske miljø.

Om mobning
På Aalborg Katedralskole følger skolen Dansk Center for Undervisningsmiljøs (DCUMs) definition på mobning:

Mobning er et forsøg på at skade en anden person og udelukke denne person fra fællesskabet. For eksempel en bestemt elev i klassen.

Mobning kan ske ved, at en bestemt person udpeges som mærkelig og dermed ikke som en del af gruppen.
På den måde skader man denne person, man forfølger ham/hende og stopper ikke med at drille, slå, råbe, skrive dårlige ting eller grine, selv om den anden siger stop.

Når man mobber, bruger man sin magt i gruppen på en meget negativ måde: Man gør sig til herre og dommer over en anden person, som man forsøger at skade.

Det er mobning, når andre ikke respekterer en bestemt person og dennes grænser for, hvad der er
acceptabelt. Det er mobning, når man ser ned på en anden person og bevidst nedgør den anden, for
eksempel ved:

 • at latterliggøre, blandt andet at bruge nedladende øgenavne
 • at udstille en anden negativt, for eksempel at tale eller skrive grimme og lede ting om den anden
 • at sprede skadelige rygter
 • flere gange at udelukke den anden fra at være med til aktiviteter
 • bevidst at ignorere den anden person, for eksempel ved ikke at tale til ham/hende eller vende sig bort
 • at true den anden og få ham/hende til at føle sig utilpas og bange
 • at tage eller ødelægge den andens ting
 • at slå eller få den anden til at gøre ting, som han/hun ikke vil
 • osv.

Tiltag mod mobning

De væsentligste tiltag i forhold til at undgå mobning er:

 • at eleverne fra første dag på skolen oplever, at alle aktiviteter på skolen (undervisning, fester, caféer, osv.) afvikles på en måde, hvor alle på enhver måde behandles med respekt
 • at eleverne orienteres om skolens værdier og studie- og ordensregler
 • at eleverne oplever, at der gribes ind, såfremt nogle ikke bliver behandlet respektfuldt
 • at personalet er bekendt med og følger den foreliggende antimobbe-strategi.

Procedure i forbindelse med mobning

Hvis en lærer får kendskab til mobning, skal vedkommende snarest muligt og inden for et par dage handle på sagen. Læreren, der har opdaget mobning, sørger for at tale med den elev som mobber eller orienterer det relevante lærerteam eller ledelsen, som derpå sørger for at tale med mobberen. I samtalen skal det gøres helt klart for mobberen, at mobningsadfærden er uacceptabel. Samtalen noteres i Lectio med en beskrivelse af sagen. Ledelsen tager stilling til, om der skal iværksættes sanktioner i henhold til studie- og ordensreglerne, og om forældrene skal orienteres, hvis mobberen er under 18 år.

Mobbeofferet skal først og fremmest beskyttes. Mobbeofferet skal vide, at vedkommende altid skal orientere skolen (lærere, studievejleder, ledelse mv.), hvis der opleves mobning. Hvis der er behov for det skal mobbeofferet tilbydes hjælp i form af samtaler med studievejleder eller psykolog.

Hvis en lærer får begrundet mistanke om, at der forekommer mobning, følges der op. Det kan fx være i forbindelse med en elevtrivselsundersøgelse, hvor en eller flere elever anonymt tilkendegiver en oplevelse af at være mobbet.

Hvis en lærer har mistanke om mobning af en konkret elev, opsøger læreren eleven, eller læreren orienterer lærerteamet, studievejlederen eller ledelsen, der inden for en uge følger op på sagen.

Hvis øvrige medarbejdere får kendskab til mobning skal ledelsen orienteres.

Klageadgang

Hvis en elev oplever, at skolen ikke på passende vis griber ind i forhold til mobning kan eleven klage til rektor. Det samme kan forældremyndighedsindehaveren, såfremt eleven er under 18 år. Eleven skal sende en begrundet klage.

Hvis rektor ikke giver klageren fuldt medhold, sender rektor klagen og begrundelsen for afgørelsen videre til Dansk Center for Undervisningsmiljø.

Christian Warming
Rektor